E-kereskedelem: még számos kihívás vár megoldásra a héa- és vámbeszedés terén

Mi a bár a kereskedelemben

Összefoglalás I Az e-kereskedelem áruknak és szolgáltatásoknak az interneten vagy más online kommunikációs hálózatokon keresztül történő adásvételét jelenti. Az Európai Unió ösztönzi az elektronikus kereskedelmet, hogy annak révén a vállalkozások és a fogyasztók ugyanúgy tudjanak nemzetközi viszonylatban az interneten venni és eladni, mint a helyi piacon.

A legfrissebb rendelkezésre álló statisztikák szerint folyamán az EU területén működő vállalkozások közül minden ötödik végzett elektronikus értékesítést. A  és közötti időszakban az elektronikus értékesítést is végző vállalkozások aránya 7 százalékponttal, a vállalkozások e-értékesítésből származó forgalma pedig a teljes forgalom arányában 5 százalékponttal nőtt.

II Amennyiben az árukat és szolgáltatásokat határokon átnyúló e-kereskedelmi tranzakció útján értékesítik, a tagállamok feladata a héa és a vámok beszedése.

regisztrációkor pénzt adnak bináris opciókra

Ennek hiányosságai mind a tagállamok, mind az Unió költségvetését kedvezőtlenül érintik. A Bizottság ellenőrzéseket hajt végre a beszedett héa és vámok tekintetében. Szintén a Bizottság feladata a vám- és adópolitikák, valamint az e területekre vonatkozó stratégiák és jogszabályok kidolgozása. Az Európai Csalás Elleni Hivatal felelős az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás, korrupció és egyéb bűncselekmények kivizsgálásáért.

III Az ellenőrzést az indokolta, hogy a határokon átnyúló kereskedelem esetében fennáll a szabálytalanságok kockázata a héa és a vámok beszedése terén. Bár a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre uniós szintű becslések a be nem szedett héa összegéről, mi a bár a kereskedelemben Bizottság úgy becsüli, hogy a nem uniós országokból származó alacsony értékű termékek értékesítéséből évente akár 5 milliárd euró veszteség is keletkezhet.

MRW Feat Gotti Mi van itt 2015 -Party Video-

IV Megvizsgáltuk a határokon átnyúló internetes termékértékesítések tekintetében a héa- és vámjogszabályokban előírt héa és vámilletékek rendszerét. Górcső alá vettük ezenkívül a határokon átnyúló e-kereskedelmi szolgáltatások után fizetendő héa kiszabásának és beszedésének elején hatályba lépett, új rendszerét is.

12/ sz. különjelentés: Az adócsalás kockázata az elektronikus kereskedelemben

Végezetül áttekintettük a Bizottság javaslatait és a Tanács által a V Megvizsgáltuk, hogy az Európai Bizottság megbízható keretrendszert hozott-e létre az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok beszedésének szabályozására és ellenőrzésére, és hogy a tagállamok kontrollintézkedései elősegítik-e ezek maradéktalan beszedésének biztosítását az e-kereskedelem terén.

VI Megállapítottuk, hogy — bár a közelmúltban történtek pozitív fejlemények — az Unió nem kínál megoldást az interneten keresztül értékesített áruk és szolgáltatások után fizetendő héa és vámok helyes összegeinek beszedésével kapcsolatos valamennyi kihívásra. VII A következőket állapítottuk meg: a szabályozási keret a legtöbb tekintetben megfelel az OECD és a WCO által támogatott nemzetközi legjobb gyakorlatnak; a ben hatályba lépő új rendelkezések törekszenek a jelenlegi keret néhány hiányosságának megszüntetésére, de az alulértékelés problémája még megoldásra vár; nem használják ki teljes mértékben az uniós tagállamok közötti és a nem uniós országokkal kötött igazgatási együttműködési megállapodásokat; a tagállami adóhatóságok által végzett ellenőrzések nem kielégítőek, a Bizottság ellenőrzései pedig elégtelenek; hiányosságok mutatkoznak a jelenlegi vámkezelési rendszerekben, és fennáll a kockázata annak, mi a bár a kereskedelemben az Unió nem tudja megakadályozni a folyamatban részt vevő közvetítők visszaéléseit; nem opció célok a héa és a vámok beszedésének végrehajtása.

VIII Az igazgatási együttműködési megállapodások erőteljesebb alkalmazása, a kontrollok eredményességének javítása, valamint a behajtási folyamat és a szabályozási keret eredményesebbé tétele érdekében ajánlásokat intézünk a Bizottsághoz és a tagállamokhoz. A tagállamok: küldjenek időben visszajelzést az Eurofisc rendszerében mi a bár a kereskedelemben többi tagállamtól érkező figyelmeztetésekről; fokozzák a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben nyilvántartott kereskedőkre és a távértékesítőkre irányuló ellenőrzési tevékenységüket; körültekintően ellenőrizzék, hogy a kereskedők betartják-e az Unión belüli szolgáltatásnyújtásra vonatkozó új, 10  eurós küszöbértéket.

Bevezetés 01 Az elektronikus kereskedelem e-kereskedelem áruk és szolgáltatások vállalkozások, háztartások, magánszemélyek vagy magánszervezetek közötti adásvétele interneten vagy más számítógépes online távközlési hálózatokon keresztül bonyolított elektronikus tranzakciók útján 1. A  és közötti időszakban az elektronikus értékesítést is végző vállalkozások aránya 7 százalékponttal, a vállalkozások e-értékesítésből származó forgalma pedig a teljes forgalom arányában 5 százalékponttal nőtt 2.

A héa és a vámok beszedésének hiányosságai a tagállamok és az Unió költségvetésére is kedvezőtlen hatást gyakorolnak.

Feladatai közé tartozik a vámunió fejlesztése és irányítása, valamint az Unió egészére kiterjedő adópolitika kidolgozása. A főigazgatóság jogalkotási és stratégiai kezdeményezéseket dolgoz ki, és koordinálja a tagállamok közötti együttműködést és információcserét. Az e-kereskedelem után felszámítandó héa és vámok beszedése: a jelenlegi uniós intézkedések 08 Az uniós vámjogszabályokat általánosságban az Uniós Vámkódex 3 UCC állapítja meg, míg a héát a héairányelv 4 szabályozza.

Az Unióban jelenleg eltérő szabályok vonatkoznak az áruk és a szolgáltatások e-kereskedelmére kivetett héa beszedésére.

millió bináris opciókra

Ez azt jelenti, hogy bizonyos értékesítési küszöbértékig általában 35  euró, egyes tagállamokban   euró a kereskedő a nyilvántartásba vétele szerinti tagállam héakulcsát alkalmazza 5. E küszöbérték felett a kereskedőnek héaalanyként regisztrálnia kell magát a rendeltetési hely szerinti tagállamban és annak héakulcsát kell alkalmaznia így egyben eleget kell tennie valamennyi vonatkozó jelentéstételi és megfelelési kötelezettségnek.

Vámmentesség vonatkozik a  eurót meg nem haladó, úgynevezett elhanyagolható értékű árukra kis értékű küldeményekami azt jelenti, hogy a behozatalt nem terheli vámilleték 6. Az elhanyagolható értékű árukra héamentesség is vonatkozik — a 22 eurót egyes tagállamokban 10 eurót meg nem haladó értékű termékek után nem kell hozzáadottérték-adót fizetni a behozatalkor 7. A rendeltetési hely elve óta vonatkozik az Unión kívüli országokból uniós fogyasztóknak nyújtott digitális B2C szolgáltatásokra.

Korábban az ilyen szolgáltatásokra a szállító székhelye szerinti ország héakulcsát kellett alkalmazni. Az azonosítót mi a bár a kereskedelemben tagállam ezután minden fogyasztás helye szerinti tagállamnak továbbítja a vonatkozó héa összegét.

A szűkített egyablakos ügyintézés hatóköre mind az Unióban, mind az azon kívüli országokban nyilvántartásba vett kereskedőkre kiterjed Your pocket guide to VAT on digital e-commerce Rövid útmutató a digitális e-kereskedelemre alkalmazandó héáról című műve alapján.

Az e-kereskedelem után felszámítandó héa és vámok beszedését szolgáló jelenlegi intézkedések kockázatai 14 A határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre uniós szintű becslések a héaveszteségről, a Bizottság azonban úgy becsüli, hogy a nem uniós országokból származó alacsony értékű termékek értékesítéséből évente akár 5 milliárd euró veszteség is keletkezhet. A  — Különösen nagy kockázatot jelentenek az Unión kívülről, digitális úton nyújtott szolgáltatások, mivel esetükben nem kerül sor fizikai határátlépésre, és ezért nem vonatkoznak rájuk az Unióba érkező áruk esetében alkalmazott ellenőrzések.

A szolgáltatások Unión belüli kereskedelme héaköteles, és a tagállamoknak tisztában kell lenniük az ilyen ügyletek létezésével, hogy megfelelően ki tudják vetni az adókat. A rendszer a kereskedők önkéntes együttműködésére támaszkodik 16 Az egyik általános kockázat — az uniós és nem uniós kereskedők által értékesített áruk és szolgáltatások tekintetében egyaránt — abban rejlik, hogy a meglévő rendszer lényegében azon alapul, hogy a kereskedők hajlandóak-e regisztrálni és megfizetni a héát.

A tagállamok saját joghatóságukon kívül nem rendelkeznek végrehajtási hatáskörrel, különösen a nem uniós kereskedők vonatkozásában. Ez megnehezíti számukra, hogy biztosítsák a héa maradéktalan beszedését az áruk és szolgáltatások végső célországában. A jogi keretben és az együttműködési mechanizmusokban rejlő kockázatok 17 Fennáll annak a kockázata, hogy a fogyasztás helye szerinti tagállam adó- és vámhatóságai nem veszik igénybe az igazgatási együttműködési megállapodásokat, hogy információt kérjenek attól az országtól országoktólahol a szállítót nyilvántartásba vették vagy azonosították.

Ilyen információcsere hiányában a fogyasztás helye szerinti tagállam adó- illetve vámhatóságai nehezen tudják mi a bár a kereskedelemben a meg nem adóztatott tranzakciókat.

E-kereskedelem: még számos kihívás vár megoldásra a héa- és vámbeszedés terén

Ezenfelül a héainformációcsere-rendszer — a tagállamokban nyilvántartott társaságok héaazonosító számainak mi a bár a kereskedelemben, valamint az Unión belüli adómentes értékesítésekre vonatkozó héainformációkat továbbító elektronikus hálózat — hatóköre nem terjed ki a B2C ügyletekre.

Szabálytalansági kockázatok 19 A kereskedők együttműködésére való támaszkodás miatt a rendszer védtelen mi a bár a kereskedelemben szabálytalanság különböző formáival szemben. A távértékesítési rendszer esetében fennáll például a kockázat, hogy a szállítók nem regisztráltatják magukat a rendeltetési hely szerinti tagállamban, ha értékesítésük meghaladja a vonatkozó küszöbértéket. A tagállamok által alkalmazott héakulcsok közötti különbségek szintén csalásra ösztönözhetnek a távértékesítés kapcsán: előfordulhat, hogy a szállítók nem jelentik be maradéktalanul az értékesítést terhelő héát, hogy a küszöbérték alatt maradva elkerüljék a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazandó magasabb héa felszámítását.

Így az alacsonyabb héakulcsot használó tagállamokban székhellyel rendelkező szolgáltatók méltánytalanul alacsonyabb árat kínálhatnak a magasabb héakulcsot alkalmazó tagállamoknál, ami a nemzeti költségvetések számára is bevételkiesést eredményez.

Még ha nyilvántartásba is vetetik magukat valamely azonosítót kiadó tagállamban, akkor is fennáll annak a kockázata, hogy kevesebb héát vallanak be, vagy semennyit sem.

  • Közvetlen vezérlésű nyomáshatároló szelep - abwind.hu
  • Friss ötletek a gyors pénzért

Ez csökkenti a nemzeti költségvetési bevételeket, és lehetővé teszi a nem uniós szállítók számára, hogy alákínáljanak az Unióban bejegyzett szállítóknak. A javaslat az uniós digitális egységes piacra vonatkozó stratégia keretébe illeszkedik. Az első héareformok Az ellenőrzés hatóköre és módszere 23 Az ellenőrzés azt értékelte, hogy a Bizottság és a tagállamok hatékonyan kezelik-e azokat a kihívásokat, amelyekkel a tagállamok az interneten keresztül értékesített áruk és szolgáltatások után fizetendő héa és vámok helyes összegeinek beszedése során szembesülnek.

Mi történik a kereskedelemben? Az Árukereső.

Elsősorban a következőket vizsgáltuk: A Bizottság megbízható keretrendszert hozott-e létre az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok beszedésének szabályozására és ellenőrzésére?

A tagállamok kontrollintézkedései elősegítik-e az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok maradéktalan beszedésének biztosítását? Az országokat a következő kockázati kritériumok alapján választottuk ki: i. Az e-kereskedelem különösen sérülékeny a nem uniós szállítók visszaéléseivel szemben, ami hátrányos helyzetbe hozza az uniós kereskedőket.

Az ilyen szabálytalanságok közvetlenül érintik a tagállamok és az Európai Unió költségvetését azáltal, hogy csökkentik a tagállamok vámbevételeit.

  • Mi történik a kereskedelemben? - Marketing - abwind.hu
  • 10 módszer a pénz gyors keresésére

Ezenkívül közvetetten a tagállamok héaalapú hozzájárulásaira is hatással vannak, továbbá torzítják az egyenlő versenyfeltételeket a belső piacon. Megvizsgáltuk a határokon átnyúló termékértékesítések tekintetében a héa- és vámjogszabályokban előírt héa és vámok beszedését is.

Végezetül áttekintettük a Bizottság új javaslatait és a Tanács által az e-kereskedelmi csomag után, Mérlegeltük az e-kereskedelmi héacsomaggal kapcsolatos, az ellenőrzésünk végét követően hatályba lépő jogszabályi változások várható hatását is.

Hogy átfogó képet nyerjen az Unió helyzetéről, a 2. A felmérés referenciaéve volt, hatóköre a szűkített egyablakos ügyintézés uniós és Unión kívüli rendszerére, valamint az Unión belüli és kívüli termékértékesítésre egyaránt kiterjedt.

az első bitcoin

Áttekintettük ooo metatrading Bizottság által az e-kereskedelmi csomag keretében benyújtott jogalkotási javaslatokat is; a kiválasztott mi a bár a kereskedelemben értékeltük, hogy: i. Elemzésünk a tagállamok által az e-kereskedelemről készített felmérésre adott válaszokon, a tagállami adó- és vámhatóságok szakértőivel folytatott interjúkon, valamint az e-kereskedelemmel kapcsolatos tranzakciókból vett mintákon alapul.

Észrevételek 30 Az e-kereskedelem keretében az árukat és szolgáltatásokat távoli helyekről szállítják, és a tagállamoknak az ezen értékesítésekre vonatkozó információcsere révén ellensúlyozniuk kell azt a tényt, hogy nem rendelkeznek joghatósággal a szállítók telephelye szerinti országokban. Ezenkívül az összes rendelkezésre álló információ alapján eredményes ellenőrzéseket kell végezniük, és biztosítaniuk kell a héa és a vámok maradéktalan beszedését. A Bizottságnak ezenfelül olyan megbízható jogi keretet és kontrollrendszert is ki kell dolgoznia, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a fenti igények kielégítését, ugyanakkor összhangban áll az e-kereskedelemre vonatkozó nemzetközi legjobb gyakorlatokkal.

Nem használják ki teljes mértékben az igazgatási együttműködési mechanizmusokat A tagállamok nem használják ki a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtási mechanizmusokat a nem uniós országokkal való információcserére 32 Az adó- és vámhatóságoknak az adó- és vámrendelkezések betartatása, valamint a bevételek maradéktalan beszedése érdekében információt kell cserélniük más országokkal a nemzetközi kereskedelemről.

Az igazgatási együttműködés e formáját kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásnak MAA nevezzük. Megállapítottuk, hogy a héaügyi együttműködés területén eddig csak egyetlen uniós nemzetközi megállapodást írtak alá, az Európai Unió és a Norvég Királyság között a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról létrejött megállapodást Ez a megállapodás A felmérésre választ adó 20 tagállam közül azonban egyik sem alkalmazta azt az e-kereskedelem céljára.

Az ellenőrzésünk keretében ban felkeresett öt tagállam továbbá soha nem alkalmazta az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló OECD-egyezményt az e-kereskedelem vonatkozásában. Kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás vámügyekben 36 A vámügyek terén az Unióra nézve keresni bitcoin képzés hatályban együttműködési és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtási megállapodás a harmadik országokkal folytatandó e-kereskedelem területén.

Ez nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy a vámügyekben olyan kölcsönös adminisztratív segítségnyújtási megállapodásokat alkalmazzanak, amelyek nem kifejezetten az e-kereskedelemre vonatkoznak, hanem általában a vámjogszabályok megsértésének megelőzésével, felderítésével és az ellenük folytatott küzdelemmel foglalkoznak. Kínával nem szívesen használnak ilyen információcserét az e-kereskedelem területén, mivel kicsi az esély a válaszra Információcsere hiányában azonban a fogyasztás helye szerinti tagállam vámhatóságai nem értesülnek a be nem mi a bár a kereskedelemben tranzakciókról.

Nem használják ki teljes mértékben az Unión belüli igazgatási együttműködési mechanizmusokat 38 Ahhoz, hogy a tagállamok saját területükön be tudják szedni a héát, az Unión belüli kereskedelem kapcsán a más tagállamoktól kapott információkra kell hagyatkozniuk.

Ezt az információcserét a tagállamok a közigazgatási együttműködésre vonatkozó uniós jogszabályi rendelkezések 17 alapján végzik. A szabályozás az e-kereskedelem vonatkozásában a következő közigazgatási együttműködési eszközökről rendelkezik: a szűkített egyablakos ügyintézés, amely információkat tárol a regisztrált kereskedőkről és a fogyasztás helye szerinti tagállamnak nyújtott, bejelentett szolgáltatásnyújtásaikról; információcsere megkeresés alapján és információcsere előzetes megkeresés nélkül, szabványosított elektronikus űrlapok segítségével; egyidejűleg két vagy több tagállamban folytatott ellenőrzések többoldalú ellenőrzések, MLCés adótisztviselők jelenléte más tagállamokban, hogy hozzáférhessenek az ottani dokumentációhoz, illetve részt vehessenek az ott folyó vizsgálatokban; a határokon átnyúló csalásokkal kapcsolatos célzott információk tagállamok közötti gyors cseréjére, feldolgozására és elemzésére szolgáló decentralizált Eurofisc hálózat.

Az Eurofisc célja, hogy támogassa és elősegítse a többoldalú együttműködést a héacsalás elleni küzdelemben. A hálózat jogi személyiség nélküli együttműködési keretként működik.

Szűkített egyablakos ügyintézés MOSS 39 A szűkített egyablakos ügyintézés az Unión belül és az Unió számára e-kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó kereskedők számára a kereskedelmi eljárások egyszerűsítését célzó intézkedés. A rendszerben történő regisztráció tehát önkéntes. Az uniós kereskedők a székhelyük szerinti tagállamban, illetve olyan tagállamban regisztrálhatnak az uniós szűkített egyablakos ügyintézési rendszerbe, amelyben állandó telephellyel rendelkeznek A nem uniós kereskedők bármely általuk választott tagállamban regisztrálhatnak a nem uniós rendszerbe.

Amennyiben a kereskedők nem vetetik magukat nyilvántartásba a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben, akkor minden olyan tagállamban regisztrálniuk kell héaalanyként, amelyben a szolgáltatásukat igénybe vevő fogyasztók állandó lakóhellyel rendelkeznek.

A szűkített egyablakos ügyintézés szilárd informatikai architektúrával rendelkezik 40 Amikor a tagállamok adóhatóságai problémákat tapasztalnak a szűkített egyablakos ügyintézés más tagállamok általi alkalmazásával kapcsolatban, segítséget kérhetnek a DG TAXUD informatikai szolgáltatásirányítási részlegétől ITSM. A bejelentett problémák kapcsán kódolt hibajegyet nyitnak a Synergia nevű adatbázisban.

A technikai hibaüzenet vagy az üzenet érvénytelenségére vagy helytelen formátumára, vagy arra a tényre hivatkozhat, hogy a vonatkozó héabevallás vagy héa-azonosítószám ismeretlen.

Ezen számsorozat utolsó jegye egy ellenőrző szám, ami egy speciális algoritmus eredményeképpen adódik az első 12 számjegyből. Az első tizenkét számjegy az alábbi jellemzőket határozza meg: Első 3 számjegy: az országjel Magyarországé:ami azt jelenti, hogy Magyarországon van az a forgalmazó, aki előfizetett a GS1-kódra Következő 2—7 számjegy: Forgalmazó vagy gyártó céget azonosítja.

Megállapítottuk továbbá, hogy a kapott technikai hibaüzenetre a kedvezményezettek mindaddig nem reagálnak, amíg a helyzet odáig nem fajul, hogy hibajegy lesz belőle. A tagállamok nem foglalkoznak proaktív módon a problémákkal és a technikai hibaüzenetekkel a minták kapcsán kapott eredményeket részletesebben lásd a III.

Az öt felkeresett tagállam adóhatóságai az ellenőrzés során egyetértettek ezekkel a kijelentésekkel. Négy tagállam azonban úgy vélte, hogy az iránymutatás nem volt elegendő. Az osztrák adóhatóságok szerint óta javult a rendszer működése, és a tagállamok informatikai szolgálatai közötti együttműködés zökkenőmentes.

Úgy vélik azonban, hogy a tagállamok nem fognak készen állni az új egyablakos ügyintézési rendszer es bevezetésére. A szűkített egyablakos ügyintézés információkat tárol a regisztrált kereskedőkről és a fogyasztás helye szerinti tagállamnak nyújtott, bejelentett szolgáltatásnyújtásaikról 45 A közigazgatási együttműködésről szóló uniós jogszabály rendelkezik a szűkített egyablakos ügyintézés keretében nyilvántartásba vett kereskedők tevékenységének megkezdésére, módosítására és befejezésére vonatkozó információk, valamint a szolgáltatásnyújtás kapcsán az azonosítót kiadó tagállam részéről a fogyasztás helye szerinti tagállamnak a héabevallás útján bejelentett információk tárolásáról és cseréjéről A felkeresett tagállamok közül Hollandia az azonosítót kiadó tagállami minőségében hibaüzenetet küld a kereskedőnek a bevallásban helytelenül kiszámított héaösszegekről.

Svédországban a mi az bináris opciókban az rsi az összes tagállamban alkalmazandó héamértéket megadják a kereskedőknek, és módszeresen ellenőrzik a bejelentett összegek és az alkalmazott héakulcsok következetességét.