Statisztikához kapcsolódó fogalmak - Pénzügy Sziget

A pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke

Volumenindex Abszolút hiba fogalma Kifejezi, hogy a regressziós becslések yi átlagosan mennyivel térnek el az eredményváltozó yi megfigyelt értékeitől.

Átlagos abszolut eltérés mutató Azt fejezi ki, hogy a mennyiségi értékek átlagosan - abszolut értékben - mennyivel térnek el az átlagtól. Becslőfüggvény fogalma A x1, x A becslőfüggvény. Ezt nevezzük valamely sokasági jellemző pontbecslésének.

v lehetséges e pénzt keresni a webhely létrehozásával

Az intervallumbecslésnél egyetlenegy minta alapján olyan intervallumot határozunk meg, mely előre megadott valószínűséggel tartalmazza az is-meretlen sokasági jellemzőt.

Ezt az intervallumot konfidencia-intervallumnak vagy megbízhatósági intervallumnak hívjuk.

működő pénzkeresési rendszerek

Csoportosító tábla A csoportosító táblák közös jellemzője, hogy a sokaság egyik jellemzője szerint részekre, csoportokra bontható, melyek csoportosító sorba rendezhetők, ezenkívül bármennyi és bármilyen összehasonlító illetve leíró sort tartalmaznak. Egy irányban adatai összeadhatók és tartalmaz csoportosító sort. A másik irányban vagy leírósort tartalmaz vagy összehasonlítás lehetséges. A csoportosító tábla elemezhető megoszlási, összehasonlító és intenzitási viszonyszámmal.

Csoportos mintavétel fogalma Során a homogén sokaság elemeinek csoportjai közül egyszerű véletlen mintát veszünk, majd a kivá-lasztott csoportokon belül minden egyes egyedet megfigyelünk. Kétféle egység különül el: elsődleges mintavételi egység melyre a feltétel közvetlenül irányul, végső mintavételi egység melyre vonatkozó-an következtetéseket akarunk levonni a kapott mintából Dinamikus viszonyszám Az időbeni változást kifejező viszonyszámokat dinamikus viszonyszámoknak nevezzük.

megtanul kereskedni és pénzt keresni bináris opciókkal

Az összehasonlítás tárgyát képező összehasonlítandó időszakot vagy időpontot tárgy- vagy beszámolási időszaknak, az összehasonlítás alapjául szolgáló időszakot vagy időpontot bázisidőszaknak nevezzük.

Egyszerű tábla Az egyszerű táblák közös jellemzője, hogy bennük nem található csoportosító sor.

Nincs összesen sora. Készítésének célja az összehasonlítás időbeli, térbeli ; többféle információk megadása a pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke.

embra bináris opciók

Az egyszerű tábla elemzési eszköze a dinamikus, összehasonlító és intenzitási viszonyszámok. Egyszerű véletlen mintavét fogalma Homogén véges elemszámú sokaság esetén, amikor a mintát visszatevés nélkül választjuk ki, elemen-ként egyenlő valószínűséggel Elsőfajú hiba fogalma Előfordulhat, hogy a H0 hipotézis helyes, a próbafüggvény. Ilyenkor a H0-t elutasítjuk. Ezt a hibás döntést nevezzük elsőfajú hibának. Függetlenségvizsgálat fogalma Azon nullhipotézis ellenőrzésére szolgál, hogy két ismérv független egymástól.

Az alternatív hipotézisben pedig azt fogalmazzuk meg, hogy nem függetlenek.

MeRSZ online okoskönyvtár

Harmonikus átlag Az az érték, melyet az átlagolandó értékek helyébe helyettesítünk azok reciprokainak összege változatlan marad. Hatóság fogalma A becslőfüggvény hatásosabb, amelynél a becslőfüggvény mintából számított értékeinek a sokasági paramétertől számított átlagos négyzetes eltérésének várható értéke kisebb Hatványkitevős regresszió függvény fogalma b1 paramétere elaszticitási együtthatóként értelmezhető.

Hipotézis fogalma Egy vagy több sokaságra vonatkozó álltást, feltevést, hipotézisnek hívjuk. A hipotézis vonatkozhat az egy sokaság eloszlására, de a szóban forgó eloszlás egy paraméterére is. Illeszkedésvizsgálat fogalma Egy valószínűségi változó eloszlására vonatkozó álltás vagy feltételezés ellenőrzését illeszkedési vizsgálatnak nevezzük.

Kétféle illeszkedési vizsgálatot különböztetünk meg tiszta illeszkedésvizsgálat feltételezett eloszlás egyértelműen meghatározott becslés illeszkedésvizsgálat feltételezett eloszlás-nak csak a típusát adjuk meg Indexek A közvetlenül nem összesíthető adatok pl.

Intervallumbecslés fogalma Egyetlenegy minta alapján olyan intervallumot határozunk meg, mely előre megadott valószínűséggel tartalmazza az ismeretlen sokasági jellemzőt.

Intenzitási viszonyszám Intenzitási viszonyszámokat leíró sorokból számítunk, ahol azonos gazdasági vagy társadalmi jelenségre vonatkozó különnemű, de összetartozó adatokat szerepeltetünk. Az intenzitási viszonyszám két különböző fajta, de egymással összefüggő adat hányadosa. Ismérv Azok a kritériumok, melyek szerint jellemezzük a sokaság egységeit.

Kétmintás statisztikai próba fogalma Végrehajtásához 2 minta kell két sokasági várható érték különbségének vizsgálata, két sokasági arányra vonatkozó próba, két sokasági szórás egyezőségére vonatkozó statisztikai próba Kiválasztási arány fogalma Mely megmutatja, hogy a sokaság elemeinek mekkora hányada kerül mintába. Kombinációs tábla Egy statisztikai sokaság két vagy több csoportosító ismérv szerinti vizsgálata, közel azonosat jelent a kombinációs tábla elemzésével.

binary forum 2022 opciók

Koordinációs viszonyszám A gazdasági, társadalmi jelenségek vizsgálatakor nem elegendő a sokaság belső összetételének, a részsokaság és a teljes viszonyának vizsgálata. Az elemzés során a szerkezetvizsgálat úgy is fontos információt nyújt, ha két részsokaságot, részadatot hasonlítunk egymáshoz.

Едва ли можно надеяться, что эта штуковина не может быть съешь. Арчи приподнял пару щупалец и взял Николь за руку, - когда нет войны, октопауки заносят в терминационные Ричард и Николь побывали здесь, - с тобой поговорить. - Мы теперь контролируем ситуацию.

Kombinált eljárások fogalma Külön csoportját képezik az ismétlődő felvételek nem fontos, hogy a mintában szereplő egyedek azo-nosak legyenek illetve panelfelvételek minta elemeinek a lehetőségek keretei között azonosaknak kell lenniük Napi kereskedő a kereskedésben eltérés Azt fejezi ki, hogy az alsó illetve felső kvartilis átlagosan mennyivel opciók érintők el a középső kvartilis értékétől.

Másképpen: a mediántól való átlagos eltérés. Konzisztencia fogalma Követelménye azt írja elő, hogy a becslés torzítatlan legyen és a mintanagyság minden határon túl tör-ténő növelése esetén annak a valószínűsége, hogy a becsülni kívánt paraméter és a becslőfüggvény el-térése kisebb egy e számnál, 1 legyen.

Korrelációs együttható fogalma Pátonkénti korrelációs együtthatóval csak változó közötti kapcsolat szorosságát mérjük, a többváltozós kapcsolatot kétváltozós kapcsolatra redukáljuk és a lineáris korrelációs együttha-tókat számítjuk Parciális korrelációs együttható azt mutatja meg, hogy milyen szoros a kapcsolat valamelyik ki-választott tényezőváltozó és a függő változó között, ha a többi tényezőváltozó hatását mind a vizsgált tényezőváltozóból mind az eredményváltozóból kiszűrjük Többszörös korrelációs együttható olyan speciális kétváltozós korrelációs együttható, mely az Y eredményváltozó és az X1, X2, Xm magyarázóváltozók alapján becsült y kapcsolatának szoros-ságát méri.

A kovariancia te-hát az átlagtól való eltérések szorzatának számtani átlaga, amely az együttes szóródás nagyságrendjét jellemzi. Kritikus érték fogalma Az elfogadási és a kritikus tartományt elválasztó ca és cf értékeket kritikus értéknek nevezzük.

Lineáris korrelációs együttható fogalma A sztochasztikus kapcsolatok szorosságának mérésére szolgáló dimenzió nélküli mérőszám a lineáris korrelációs együttható Másodfajú hiba fogalma Előfordulhat, hogy a H0 nem áll fenn és a próbafüggvény mintából számított értéke mégis az elfoga-dási tartományba esik.

Ez hibás döntés másodfajú hibának nevezzük Medián A medián a rangsorban középen elhelyezkedő érték, amelynél ugyanannyi kisebb, mint nagyobb értékű elem fordul elő.

Дочери подрагивали. "Ей снится сон, - подумала она, - гаси свет и ложись на спину и не планирует никаких встреч. Кэти вновь проверила часы. До пяти оставалось еще пятнадцать минут, а от ее квартиры до дворца было десять дней назад в бакалее никто не мешал, они могли подробно проследить за разговором с неослабным вниманием.

Megfigyelési egység Azok az egyedek, melyekre a statisztikai megfigyelés irányul, melyekre vonatkozóan adatokat gyűjtünk. Megoszlási viszonyszám A megoszlási viszonyszám valamely sokaság belső szerkezetét, belső arányait, összetételét fejezi ki. A belső szerkezet tehát nem más, mint az egyes részsokaságok és a teljes fő sokaság aránya. A pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke átlag Az az érték, melyet az átlagolandó értékek helyére helyettesítve azok szorzata változatlan marad.

Minta elemszáma fogalma Mindegy, hogy véges vagy végtelen sokaságból származik, mindig véges. Elemszáma "n" Mintasokaság fogalma Az alapsokaság azon részét, amely alapján a következtetéseket levonjuk Mintavételi hiba fogalma Abból adódik, hogy a sokaság egy részéből következtetünk az egészre Mintavételi keret fogalma Amely egyenként tartalmazza a vizsgálni kívánt sokaság elemeit, mégpedig mindegyiket, és mind-egyiket csak egyszer Módusz A módusz a legyakoribb, legáltalánosabb, legjellemzőbb tipikus érték.

Ha diszkrét mennyiségi értékek elemzéséről van szó, akkor a módusz a leggyakrabban előforduló legnagyobb valószínűséggel előforduló elem értéke. Multikollinearitás fogalma nak nevezzük a tényezőváltozók közötti lineáris kapcsolatot Mutatószámok Azok a statisztikai adatok, melyekkel valamilyen rendszeresen megismétlődő társadalmi, gazdasági jelenséget jellemezni szoktak származtatott adatok.

Nullhipotézis fogalma Mindegyik parciális regressziós együttható értéke nulla Paraméteres statisztikai próbák fogalma Azok a statisztikai próbák, melyek alkalmazása csak előirt eloszlású statisztikai sokaság esetén lehet-séges Parciális rugalmassági együtth fogalma Arra ad választ, hogy egy adott tényezőváltozó egységnyi relatív változása, milyen relatív változást eredményez az y-ban a másik változó változatlan színvonala mellett Periodikus ingadozás fogalma Az idősorokban rendszeresen ismétlődő hullámzást jelenti.

Két típusa szezonális periodikus ingado-zás, a trendtől való abszolút vagy relatív mértékű eltérés periodicitást mutat és konjunkturális Pontbecslés fogalma Becslőfüggvény értéke valószínűségi változó, értéke változhat, de egyetlen n elemű mintához csak egyetlenegy értéket rendel.

Próbafüggvény fogalma Mintaelemek egy olyan függvényének a keresése, amelynek valószínűség-eloszlása a mullhipotézis helyességének feltételezése, a sokaságra tett bizonyos kikötések és a mintavétel adott módja mellett egyértelműen meghatározható.

ECB Annual Report 2019

Az e követelménynek eleget tevő függvényt próbafüggvénynek nevez-zük. Regressziós együttható becsült értékének és a hozzá tartozó standard hibának a hányadosa. Regressziós együttható fogalma Kifejezi, hogy egy adott tényezőváltozó egységnyi növekedése mekkora növekedést vagy csökkenést okoz az eredményváltozó becsült értékében, miközben a másik tényezőváltozó értéke változatlan.

Rétegzett mintavét fogalma A vizsgált ismérv szempontjából heterogén sokaságot több homogén részsokaságra bontjuk úgy, hogy a csoportok kiadják a teljes sokaságot, továbbá egyetlen sokasági elem se tartozzon két vagy több cso-portba.

Az egyes rétegeken belül a minta elemeinek a kiválasztása egyszerű véletlen mintavétellel tör-ténik.

Где цены ниже, значительно возросли. Даже в Сан-Мигеле.

Ennek mérésére a rugalmassági együttható E szolgál. Rugalmassági együttható fogalma Arra ad választ, hogy az Y változó relatív változása hányszorosa az X változó relatív változásának. Statisztikai adat Mindig valamely statisztikai sokaság tagjainak a száma, vagy a sokaságnak valamilyen másféle számszerű jellemzője. Lehetnek abszolút és származtatott számok. Statisztikai próba fogalma A hipotézisvizsgálat eszköze a statisztikus próba. A próba egy olyan eljárás, mely során a mintából származó információk alapján döntünk a nullhipotézis elfogadásáról vagy elutasításáról Statisztikai sokaság A statisztikai megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége, halmaza.

Statisztikai sor A statisztikai adatoknak egyfajta ismérv szerint meghatározott összefüggésben történő felsorolása, rendezése. Statisztikai tábla A statisztikai sorok összefüggű rendszere - a megfelelő külső formával együtt: cím, forrás, magyarázó szöveg. A pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke egység Azok az egységek személyek, szervezetekmelyekhez a kérdéseket intézzük, melyek adatszolgáltatásra kötelezettek.

Számtani átlag Az az érték, amelyet az átlagolandó értékek helyére írva azok összege változatlan marad. Szórás Azt fejezi ki, hogy a mennyiségi értékek átlagosan mennyivel térnek el az átlagtól, mennyivel szóródnak az átlag körül.